ПОЛИТИКА
ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Това уведомление за поверителност се предоставя и съгласно член 13 от Регламент 679/2016 на ЕС (наричан по-долу “GDPR”) на тези, които взаимодействат с уеб услугите на www.flowerdreamsbg.net

 

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИ

 

Използването на този Уебсайт може да доведе до обработване на данни, свързани с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице. Администратор на данните, които се обработват, е ДЗЗД ПАЛМОС, със седалище гр.Варна, ул.Чонгора 13, ЕИК: 177166181.

 

ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

На основание чл. 37 от ОРЗД, Администраторът на данни е назначил Длъжностно лице по защита на данните (наричано по-долу “ДЛЗД”), с което може да се свържете на следния имейл: office@flowerdreamsbg.com

 

ВИД ЛИЧНИ ДАННИ

 

Данни за сърфиране

 

По време на нормалното си функциониране компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за функционирането на този уебсайт, събират някои лични данни, чието предаване е неразделна част от интернет комуникационните протоколи.

 

Тази информация не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани субекти на данни, но може да позволи идентифициране на потребителите чрез обработката и свързването ѝ с данни, притежавани от трети страни.

 

Тази категория данни включва IP адреса или домейна на компютъра, използван от посетителите, които се свързват с уебсайта, URI (Uniform Resource Identifier) на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на заявката към сървъра, размера на файла, получен като отговор, цифровия код, показващ статуса на отговора, даден от сървъра (успешен, грешка и т.н.), и други параметри, свързани с операционната система и компютърната среда на потребителя.

 

Тези данни се използват единствено за получаване на анонимни статистически данни за използването на уебсайта и за проверка на правилното му функциониране и се изтриват веднага след обработката им. Данните могат да се използват и за установяване на евентуална отговорност в случаи на предполагаеми компютърни престъпления срещу уебсайта: Без да се засяга тази възможност, понастоящем данните за контакти от уебсайта не се съхраняват за повече от седем дни.

 

Данни, предоставени свободно от потребителя

 

Обработват се лични данни, като например данъчни данни и данни за контакт, включително електронен адрес, както и всякакви други лични данни, предоставени на Администратора на данни по време на регистрацията в съответния раздел, както и по време на попълването на всички формуляри за събиране на данни, които се намират на тези сайтове по време на регистрация в уебсайта;

При обработката на информацията, получена за Вашите потребителски навици и предпочитания, проявени по време на сърфиране в Уебсайта, включително чрез бисквитки, и по време на процедурите за закупуване на продуктите на Дружеството.

Вашите данни ще бъдат обработвани от Дружеството съгласно нормативните актове и националните разпоредби, включително всички разпоредби, издадени от надзорния орган (гарант за защита на личните данни), когато е приложимо.

 

Бисквитки

 

Относно бисквитките, използвани в www.flowerdreamsbg.net,  можете да се запознаете с Политиката за бисквитките.

 

Минимална възраст

 

Защитата на безопасността на непълнолетните и неприкосновеността на личния живот е много важна за нас. Регистрирайки се на нашия уебсайт в съответната секция, както и при попълване на формуляри за събиране на данни на тези сайтове или при заявка за доставка/регистрация за услугата за електронна поща, Клиентът потвърждава, че е навършил 16 години или във всеки случай, че не е под възрастта, посочена в законодателството на страната на пребиваване, което предвижда други възрастови ограничения.

 

ЦЕЛ НА ОБРАБОТКАТА

 

Личните данни, поискани чрез www.flowerdreamsbg.net повреме на поръчка се събират и обработват за следните цели:

 

А) За да изпълним Вашите искания, включително регистрация на Уебсайта и/или финализиране на поръчки за покупка на продукти, и да управляваме отношенията, които желаете да установите с нашата компания или вече съществуващите между Вас и компанията;

 

Б) За административни цели, свързани по какъвто и да е начин с изпълнението на съответните договорни задължения или с изпълнението на законовите изисквания (напр. счетоводни, данъчни), или за изпълнение на исканията на съдебните органи;

 

  1. C) В случай на съгласие, за да провери нивото на удовлетвореност на клиентите и да предложи (по поща, електронна поща, телефон, факс, SMS, MMS, социални медии, социален чат) продукти, подобни на вече предоставените, чрез редовно изпращане на електронни съобщения, каталози, брошури, покани за събития или като цяло търговски съобщения и рекламни материали, както и чрез провеждане на пазарни проучвания;

 

Г) В случай на съгласие, Дружеството, въз основа на Вашите данни за покупки и предпочитания, ще извършва и дейности по профилиране и анализ на клиенти, като въвежда Вашите данни в нашата CRM система, за да извърши анализ на Вашите навици за покупки и на Вашия потребителски избор за изпращане (по поща, електронна поща, телефон, факс, SMS, MMS, социални медии, социален чат) на изрично предназначени за Вас рекламни съобщения.

Дейността по профилиране се състои в анализ на Вашите потребителски навици и избори и в създаването на Вашия профил, като се използват предоставените на Дружеството лични данни в комбинация с информацията и предпочитанията, изразени по време на покупката на нашите продукти и използването на клиентската карта, с цел изпращане на персонализирани търговски съобщения.

 

Дейността по профилиране няма да породи правни последици за Вас, нито ще Ви засегне, с изключение на формулирането и съобщаването на персонализирани промоционални оферти.

 

Дружеството Ви уведомява, че можете да възразите срещу маркетинговата цел по всяко време, включително срещу профилирането, като изпратите електронно съобщение на имейл адрес office@flowerdreamsbg.com и се отпишете от услугата за електронна поща, като изпратите съобщение на имейл адрес office@flowerdreamsbg.com или кликнете върху връзката, която ще намерите в долната част на промоционалните електронни съобщения, които ще получите в случай на регистрация в горепосочената услуга.

 

ЕСТЕСТВО НА ПОДАВАНЕ НА ДАННИ

 

Предоставянето на данни за целите, посочени в точки А) и Б), е необходимо и всеки отказ ще направи невъзможно за Дружеството да изпълни своите договорни и правни ангажименти. Що се отнася до целите, посочени в точки В) и Г), предоставянето на лични данни не е задължително и тяхното използване зависи от Вашето изрично съгласие. Всеки отказ да предоставите съгласие няма да има други последици освен невъзможността да се анализират потребителските Ви навици и да бъдете надлежно информирани за всички корпоративни инициативи, които могат да представляват интерес за Вас.

 

МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА

 

Личните данни се обработват от Дружеството и неговите упълномощени лица, като се използват както компютъризирани, така и некомпютъризирани системи. Личните данни ще се обработват честно, законосъобразно и прозрачно, в съответствие с Регламента, като се гарантира поверителността на информацията за субекта на данните и неговите права чрез приемането на подходящи технически и организационни мерки за сигурност, гарантиращи подходящо ниво на сигурност. Приемат се специфични мерки за сигурност, за да се предотврати загубата на данни, незаконно или неправилно използване и неоторизиран достъп.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 

Във връзка с целите, посочени в точки А) и Б) от чл. 4 (Цел на обработката), личните данни ще бъдат обработвани за целия период на взаимоотношенията и са необходими за постигане на горепосочените цели. Личните данни, необходими за изпълнението на всякакви законови задължения, ще бъдат съхранявани и впоследствие, в съответствие с тези задължения и при спазване на сроковете за съхранение, установени от приложимите разпоредби.

 

За данните, предоставени за целите, посочени в точки В) (Маркетинг) и Г) (Профилиране) на чл. 4 (Цел на обработването), предвид факта, че личните данни, които Дружеството възнамерява да съхранява, се отнасят до покупки на продукти от “висок пазар” и че средната годишна честота на покупките за всеки клиент е разпределена във времето, предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани за максимален период от 7 години, като считаме този срок за адекватен и пропорционален както на предвидените цели, така и на вида на обработваните лични данни. След изтичането на този срок данните ще бъдат изтрити или направени анонимни и във всеки случай винаги можете да дадете ново съгласие за обработката на Вашите данни от Дружеството за същите цели.

 

ПРАВНА ОСНОВА

 

Правното основание за обработката е Вашето съгласие, изпълнението на договорно задължение и разпоредбите на закона.

 

КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 

Обработката на личните данни на Субекта на данни се извършва от вътрешни субекти на Дружеството, назначени за тази цел като мениджъри на данни или упълномощени лица да обработват личните данни. Личните данни ще бъдат разкривани на трети лица за изпълнение на договорните отношения с Дружеството, назначени като външни обработващи данни, както и на независими администратори на данни, и за изпълнение на регулаторни задължения. По-специално, личните данни на Субекта на данни ще бъдат разкрити на:

 

Дружества, принадлежащи към нашата корпоративна група, за целите, посочени по-горе;

Субекти, дружества, асоциации или професионални фирми, които предоставят помощ и съвети на нашето дружество за целите, посочени в точки В) и Г), както и за счетоводни, административни, правни, данъчни и финансови дейности;

Дружества, юридически лица, сдружения, които извършват услуги, свързани и подпомагащи изпълнението на целите, посочени в букви А) и Б) (куриер за доставка на каталози и/или закупени продукти, нашите магазини, обслужване на клиенти, анализ и проучване на пазара, управление на плащания с кредитни карти, поддръжка на ИТ системи);

Публични администрации за изпълнение на институционални функции в рамките на ограниченията, установени със закон или подзаконов акт.

Пълният и актуализиран списък на лицата, които обработват лични данни като обработващи лични данни и администратори на лични данни, е на разположение при поискване на адрес: office@flowerdreamsbg.com. В допълнение, личните данни могат да бъдат направени достъпни, съобщени и предадени на публичен орган, за да се изпълнят искания за разследване или когато това е изрично разрешено от правно задължение.

 

Вашите Лични данни няма да бъдат разпространявани, но някои от субектите, на които се разкриват данните, могат да бъдат установени в държави извън Европейския съюз (“ЕС”). В някои случаи третите държави се считат за подходящи въз основа на решение на Европейската комисия; в други случаи Дружеството осигурява наличието на адекватни гаранции за предаването въз основа на договорни клаузи между Дружеството и получателя на лични данни в третата държава. Копие от тези документи е на разположение в регистрирания офис на Дружеството. Във всеки случай Дружеството се задължава да гарантира адекватни нива на защита съгласно приложимите правила, включително осигуряване на технически и организационни мерки за сигурност.

 

Списъкът на държавите, разположени извън Европейския съюз, в които се прехвърлят данни, е на разположение при поискване на адрес: office@flowerdreamsbg.com

 

ПРЕНАСОЧВАНЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

 

www.flowerdreamsbg.net може да използва т.нар. социални плъгини. Социалните плъгини са специални инструменти, които позволяват функциите на социалните мрежи да бъдат интегрирани директно в нашите уебсайтове (напр. бутона “Like” във Facebook). Всички социални плъгини на нашите уебсайтове са обозначени със съответните лога, собственост на съответната социална мрежа.

 

Когато посетите страница на нашите уебсайтове и взаимодействате с приставка (напр. натискане на бутона “Like”) или решите да напишете коментар, съответната информация се предава от браузъра Ви директно на съответната социална мрежа, която я съхранява. За информация относно целите, видовете и методите, използвани за събиране, обработване, използване и съхраняване на лични данни от социалните мрежи, както и за информация как да упражните правата си, моля, вижте Политиката за поверителност на социалната мрежа.

 

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

 

Относно обработването на лични данни субектът на данни може да упражни правата си по Общия регламент за защита на данните (членове 15-21), включително:

 

Да получи от администратора на данни потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до него, и, когато случаят е такъв, да получи достъп до личните данни (право на достъп)

Да актуализира, изменя и/или коригира неточни лични данни, отнасящи се до него или нея (право на коригиране);

Да получи от Администратора на данни заличаване или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до него или нея, когато тя нарушава закона, включително когато личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин (право да бъдеш забравен и право на ограничаване на обработката);

Да възразите срещу обработването на лични данни (право на възражение)

Да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието преди оттеглянето му;

Да подадете жалба до надзорния орган в случай на нарушение на закона за защита на данните;

Да получи личните данни, които се отнасят до него, в структуриран, широко използван и машинно четим вид чрез автоматично устройство и да има право да предаде тези данни на друг администратор на данни (право на преносимост на данните).

Субектът на данни може да поиска да упражни правата си по електронна поща на имейл адрес office@flowerdreamsbg.com или по пощата до Дружеството: ул.Чонгора 13, гр.Варна

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА

 

Всякакви нови нормативни актове по темата, както и постоянният ни анализ и актуализиране на услугите за потребителите, могат да доведат до необходимост от промяна на методите за обработване на личните данни на потребителите. Следователно нашата Политика за поверителност може да се промени с течение на времето. Ето защо Ви приканваме да посещавате тази страница редовно. За тази цел в документа с политиката е посочена последната дата на преразглеждане.

 

За всички съществени промени в тази Политика за поверителност ще уведомяваме регистрираните потребители по имейл и чрез публикуване на известие на Уебсайта.

 

Последен преглед 18.12.2021 г.

 

Доставки на 8ми Март

Моля, оставете по-голям диапазон от време в Бележки към поръчката. Всички поръчки за деня ще се изпълняват спрямо заетостта на магазина и ще бъдат изпълнени в рамките на деня :)